با موج، با آرامشِ تو خو گرفتن دریای غمگینی ست چشمت، بی‌کرانه باشد که در لبخند تو پهلو گرفتنبا موج، با آرامشِ تو خو گرفتن دریای غمگینی ست چشمت، بی‌کرانه باشد که در لبخند تو پهلو گرفتنبا موج، با آرامشِ تو خو گرفتن دریای غمگینی ست چشمت، بی‌کرانه باشد که در لبخند تو پهلو گرفتن

Comment ( 1 )

  • سلام, این یک دیدگاه است.
    برای شروع مدیریت، ویرایش و پاک کردن دیدگاه‌ها، لطفا بخش دیدگاه‌ها در پیشخوان را ببینید.
    تصاویر نویسندگان دیدگاه از Gravatar گرفته می‌شود.

Reply comment