از میثم زردشتیان شاعر کتاب “پوسیدگی” برای شعر سی درصد در بخش آزاد سپید؛ شعر ويژه (صلح)؛ نگاه شاعرانه و در عین حال انسان گرایانه به جنگ و محیط زیست تقدیر شد

“سی درصد”

با سی درصد از بدنش
به خانه برگشت
با تکه هایی از خمپاره و نارنجک
که تخت را سنگین می کند
خانه را سنگین می کند

نقشه ی حملات دشمن
در عکس های رایولوژی لو رفته
سمت چپ جمجمه اش
قفسه سینه
و هیروشیمای کوچکی در شش هاش

جنگ هنوز ادامه دارد
در بدن مردی که وزنش در خاک دشمن بیشتر است
و تنها می تواند
با سی درصد از بدنش
خانواده اش را دوست داشته باشد.

Reply comment