به زودی منتشر خواهد شد:
از صابر سعدی پور شاعر کتاب مرزهای جهانگرد در بخش آزاد سپید به خاطر تلفیق ماهرانه تخیل و عاطفه برای دومین سال متوالی در جشنواره نیاوران تقدیر شد

تا به حال دیده ای
معماری با زلزه ای در دست
شهری بسازد
هواپیماهای جنگی
بر سر شهر ها بوسه بریزند
سربازها را
سر پست ها بکارندو
جهانگرد بشوند
مرزها
سربه راه بشوند سیلها
همه اب ها به خواب زمستانی بروند
کوه ها قهر کنندو
جواب کسی را ندهند
برف بازی بکند
کویر
حمام افتاب بگیرد
ادم برفی تماشاگران گرامی لطفا منتظر نمانید حلقه دوم این فیلم در یکی از حوادث فوق از بین رفته

Reply comment